2017 Miken Freak30 NIW 26oz 26oz 26oz b463cd

2017 Miken Freak30 NIW 26oz 26oz 26oz b463cd
Shimano Dendou-maru 4000HP Electric Reel+Used PE line, Very good,

2017 Miken Freak30 NIW 26oz 26oz 26oz b463cd

Shimano 15 TWIN POWER SW 5000-XG Spinning Reel New,